Privatumo politika

1. Palangos Apžvalgos ratas, siekdamas teikti bilietų platinimo internetu paslaugas, įsipareigoja tvarkyti Lankytojo (-ų) asmens duomenis. Apžvalgos ratas, tvarko ir saugo visus Lankytojų asmens duomenis vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitų įstatymų, reglamentuojančių Lankytojų teises, bei teisės aktų nuostatomis ir neperduoda jų jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtų įpareigoti įstatymais, kitais teisės aktais arba jei tai būtų būtina Apžvalgos rato paslaugoms teikti, arba jei Lankytojas išreikštų norą, kad jo asmens duomenys būtų perduodami. Siekiant gauti išsamesnę informaciją apie Jūsų tvarkomus asmens duomenis, susipažinkite su Palangos Apžvalgos rato Privatumo politika. ( Paspaudus nuorodą atsidarys tekstas esantis žemiau)
2. Duomenų privatumo politika taikoma visiems pirkėjo asmens duomenims, kurie buvo pateikti arba kurie buvo surinkti ir tvarkomi pirkėjui naudojantis Apžvalgos rato teikiamomis paslaugomis.
3. Palangos Apžvalgos ratas gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Palangos Apžvalgos ratas užtikrina, kad asmens duomenys, Jums naudojantis interneto svetaine, būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.
2. Palangos Apžvalgos rato svetainės privatumo politika reglamentuoja pagrindinius svetainės naudotojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką. Privatumo politika gali būti keičiama be atskiro pranešimo ar įspėjimo.
3. Jūsų asmens duomenis Palangos Apžvalgos ratas tvarko vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis.
4. Pagrindinės Privatumo politikoje vartojamos sąvokos:
4.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis, tokiais kaip vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, buvimo vietos duomenys, interneto identifikatorius ir kt.
4.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis.
4.3. Tvarkymas – tai bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys (rinkimas, įrašymas, naudojimas, susipažinimas, saugojimas, atskleidimas ir kt.).
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, TEISĖTUMO SĄLYGOS
5. Palangos Apžvalgos ratas per svetainę gautus Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais ir remiantis šiais pagrindais:
5.1. naujienlaiškių siuntimo ir informacijos apie Apžvalgos rato veiklą pateikimo prenumeratoriams tikslu tvarkome Jūsų pateiktą elektroninio pašto adresą ir IP adresą. Šiuos duomenis tvarkome Jūsų sutikimu;
5.2. siekiant užtikrinti, kad galėtumėte naudotis svetaine, siekdami pagerinti svetainės veikimą ir naudojimąsi ja, tvarkome interneto svetainės lankytojų asmens duomenis, kuriuos gauname slapukų pagalba.
6. Norėdami užsisakyti naujienlaiškį, Jūs privalėsite Palangos Apžvalgos ratui pateikti savo el. pašto adresą, nes jo neturėdamas, Palangos Apžvalgos ratas naujienlaiškio Jums atsiųsti negalės.
ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
7. Jūsų asmens duomenų neteikiame tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
7.1. Jūsų asmens duomenis teikti tretiesiems asmenims įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai;
7.2. teisėsaugos institucijoms pagal jų prašymus teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Jūsų asmens duomenis galime perduoti mūsų pasirinktiems paslaugų teikėjams (IT sistemų priežiūros įmonėms, interneto svetainės talpinimo paslaugas teikiančioms įmonėms, duomenų saugojimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir pan.). Mūsų pasirinkti paslaugų teikėjai Jūsų asmens duomenis tvarko Apžvalgos rato vardu ir pagal Palangos Apžvalgos rato nurodymus.
9. Palangos Apžvalgos ratas Jūsų asmens duomenų neperduoda į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas, t. y. už Europos Sąjungos ribų, išskyrus atvejus, kai tai jį įpareigoja atlikti teisės aktai ar teismai. Naujienlaiškių siuntimo tikslu surinktų asmens duomenų Palangos Apžvalgos ratas trečiajai valstybei neperduoda.
ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS
10. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis įgyvendiname reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.
11. Jūsų duomenis naujienų prenumeratos užsakymo tikslu saugosime 10 (dešimt) metų arba kol atšauksite savo sutikimą gauti naujienlaiškius. Slapukų pagalba surinktus asmens duomenis saugosime slapuko galiojimo laikotarpiu. Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys bus ištrinami taip, kad nebūtų galima jų atstatyti.
DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS
12. Teisės aktų nustatyta tvarka Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:
12.1. susipažinti su savo asmens duomenimis;
12.2. prašyti ištaisyti ar papildyti neteisingus ir netikslius asmens duomenis;
12.3. prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą;
12.4. prašyti perkelti Jūsų pateiktus asmens duomenis kitam duomenų valdytojui*;
12.5. prašyti ištrinti duomenis*;
12.6. nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu (tokiu atveju Jūs galite netekti galimybės naudotis mūsų svetainės turiniu);
12.7. pateikti skundą apie pažeidimą dėl asmens duomenų tvarkymo Palangos Apžvalgos ratui arba priežiūros funkcijas vykdančiai institucijai.
* Ši teisė gali būti įgyvendinama tik tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys Apžvalgos rate tvarkomi naujienlaiškių siuntimo tikslu.
13. Prašymus ar klausimus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu Apžvalgos ratui prašome pateikti adresu Basanavičiaus g. 43, Palanga, el. paštu info@palangosapzvalgosratas.lt
SLAPUKAI
14. Svetainėje yra naudojami slapukai.
15. Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, kurie Jūsų sutikimu įrašomi į įrenginio (pvz. kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklę, kai Jūs naršote Svetainėje ir renkantys informaciją apie Jūsų naršymą.
16. Jums pirmą kartą apsilankius Svetainėje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami Jūsų kompiuteriui atskirti nuo kitų kompiuterių. Tai įprasta naršymo interneto svetainėse praktika, palengvinanti naršymą Jūsų jau lankytoje interneto svetainėje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.
17. Slapukų pagalba yra tvarkomas Jūsų IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto svetainės sritys, tinklapyje praleistas laikas ir pan.
18. Norėdami, kad slapukų pagalba Jūsų asmens duomenys nebūtų tvarkomi, Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba ištrinti įrašytus slapukus.
19. Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Visose naršyklėse numatyta galimybė ištrinti slapukus. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės.
20. Pažymime, kad naudojamų slapukų pašalinimas arba blokavimas gali turėti įtakos internetinės svetainės veikimui ir kai kuriems jos funkcionalumams, taip pat gali neigiamai paveikti Jūsų naudojimąsi portale prieinamomis paslaugomis.